Dátum: 21. októbra 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Devínska kobyla bude vyhlásená za prírodnú rezerváciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) predkladá na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády je navrhnutý na 1. decembra 2022.

Vyhlásením prírodnej rezervácie (PR) dôjde k zosúladeniu hraníc s územím európskeho významu a ku zvýšeniu stupňa ochrany v rámci lesných pozemkov. Zvýšením stupňa ochrany sa zabezpečí priaznivý stav lesných biotopov európskeho a národného významu. Vyhlásenie PR Devínska Kobyla prispeje k riešeniu výhrad Európskej komisie v rámci konania o porušení zmlúv, ktorá sa týka nedostatočného označovania lokalít európskeho významu a určenia cieľov ochrany a opatrení ochrany.

Zámer vyhlásiť PR Devínska Kobyla bol 25. mája 2022 oznámený Okresným úradom Bratislava. K zámeru bolo doručených 37 pripomienok od 10 subjektov. Tieto boli prerokované 16. augusta 2022 a následne písomne vyhodnotené, o čom boli pripomienkujúce subjekty informované listom Okresného úradu Bratislava z 8. septembra 2022. Návrh nariadenia vlády nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Pridaj komentár