Dátum: 18. januára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
V Bratislave sa na referende zúčastnilo 19,77 % voličov

V sobotu 21. januára čaká občanov SR v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993.

Odpovedať budú na otázku, či súhlasia, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Hlasovať bude možné od 7:00 do 22:00.

Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Možné je voliť aj mimo územia SR poštou, ak volič nemá trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. Hlasovať do prenosnej schránky budú môcť osoby, ktoré sú v izolácii pre ochorenie COVID-19.

Celkový počet volebných okrskov v referende bude 5 682. Počet oprávnených voličov bude podľa Ministerstva vnútra SR známy zo zápisnice o výsledku hlasovania v referende. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Spomedzi ôsmich celoštátnych referend bolo na Slovensku doteraz platné len jedno, a to referendum o vstupe do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 percenta voličov.

Celá referendová otázka v sobotnom referende znie:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
  • „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
  • Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
  • „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie:
 • „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Pridaj komentár