Dátum: 28. novembra 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Veľký prehľad opatrení počas núdzového stavu a zákazu vychádzania

Platí na 90 dní núdzový stav a dvojtýždňový zákaz vychádzania.

Cieľom je výrazným znížením mobility spomaliť šírenie ochorenia COVID-19, a znížiť tak záťaž na zdravotníctvo.

ODKEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

 • Zákaz vychádzania platí od 25. novembra najneskôr do 9. decembra v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Definované sú výnimky. V čase od 20:00 do 1:00 je režim prísnejší.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v súvislosti s rozhodnutím vlády nové vyhlášky, ktoré platia takisto od štvrtka. Ide o vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest,  činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí.

ZHROMAŽĎOVANIE

 • V rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

OBMEDZENIE STRETÁVANIA

Vláda uložila:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet)
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri
 • ODKAZ NA UZNESENIE VLÁDY O ZÁKAZE VYCHÁDZANIA

PRÁCA

 • Platí výnimka na cestu do práce, potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • OTP režim bude platiť na pracoviskách od pondelka 29. novembra.
 • ODKAZ NA VYHLÁŠKU O OTP REŽIME NA PRACOVISKÁCH

ŠKOLY

 • Školy ostávajú otvorené.

OBCHODY

 • Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou určených esenciálnych, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status).
 • V režime OTP fungujú hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.
 • tanovuje sa limit 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)
 • ODKAZ NA VYHLÁŠKU O PREVÁDZKACH

PRÍRODA

 • Povolený je pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

RÚŠKA A RESPIRÁTORY

 • Od štvrtka 25. novembra sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov ZŠ, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4. ročníkov osemročných gymnázií
 • V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.
 • V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
 • Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.
 • Naďalej platia výnimky z povinnosti mať prekryté ústa a nos.
 • ODKAZ NA VYHLÁŠKU O RÚŠKACH

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA DETAILNE

 • cesta do zamestnania, ak vzhľadom na povahu práce ju nemôže zamestnanec vykonávať z domu. Osoba sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V prípade zamestnancov škôl je časový limit do 20:00.
 • cesta na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, prevádzky od miesta bydliska, ktoré sú považované za esenciálne. Zoznam nižšie.
 • návšteva zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňuodkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do 500 m od bydliska
 • veterinár, starostlivosť o hospodárske zvieratá
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • do 26. novembra výnimka na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto začala pred začiatkom zákazu vychádzania
 • cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti
 • individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti
 • pobyt  v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA V ČASE OD 5:00 do 20:00

Okrem vyššie spomenutých výnimiek platia v čase od 5:00 do 20:00 aj tieto výnimky:

 • cesta do zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia. Potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • povolené hromadné podujatie, zoznam nižšie
 • preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • cesta dieťaťa do MŠ, žiaka do ZŠ, SŠ, špeciálnej školy a školského zariadenia
 • cesta študenta do VŠ, špecializovaného výučbového a účelového zariadenia VŠ
 • sprevádzanie dieťaťa, žiaka alebo študenta do školy
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • zabezpečovanie presúvania sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby
 • zdravotná vychádzka do 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, ZŤP osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, a ďalších osôb s určenými zdravotnými indikáciami.

Vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti.

 • cesta na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • cesta na pojednávanie
 • pracovný pohovor, výberové, prijímacie konanie alebo uzavretia pracovnej zmluvy
 • cesta osoby s dieťaťom do 1 km od bydliska
 • individuálna návšteva kostola

VÝNIMKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA NA CESTU DO PREDAJNÍ A PREVÁDZOK

 • kúpele na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára
 • prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • potraviny, drogéria, obuv
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • práčovne a čistiarne odevov
 • čerpacie stanice pohonných hmôt
 • pohrebné služby ,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • oprava a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení
 • taxislužby
 • advokáti, notári, súdni exekútori správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • kľúčové služby
 • zberné dvory
 • obchodné miesta sieťových odvetví
 • služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania
 • domáce a záhradkárske potreby
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
 • zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
 • obchodné domy (otvorené výlučne esenciálne prevádzky)
 • prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou je, že prevádzkovateľ umožní vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime OTP.
 • prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon povolených hromadných podujatí

VÝNIMKY NA HROMADNÉ PODUJATIA

 • hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; max. kapacita 10 osôb
 • bohoslužby (individuálna pastoračná činnosť)
 • cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obradu krstu (max. 6 osôb, do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
 • pohrebné obrady (nie je kapacita stanovená)
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona
 • voľby
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží vo vybraných športoch, zápasy sú bez divákov
 • hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom ministerstva školstva
 • ODKAZ NA VYHLÁŠKU O HROMADNÝCH PODUJATIACH

Za veľký prehľad opatrení ďakujeme Ministerstvo vnútra SR

Pridaj komentár