Dátum: 6. apríla 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Začalo sa druhé kolo voľby novej hlavy štátu

Dnes sa začalo druhé kolo volieb novej hlavy štátu Slovenskej republiky. K volebným urnám má právo prísť približne 4,3 milióna občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku, pričom oproti prvému kolu volieb získalo volebné právo aj ďalších 2,2 tisíca prvovoličov. Vo väčšine z 5 938 volebných miestností sa bude hlasovať od 07:00 do 22:00. O priazeň voličov sa uchádza exminister zahraničných vecí Ivan Korčok a predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorí v prvom kole volieb získali najvyšší počet hlasov.

Právo voliť prezidenta má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliči, ktorí pred voľbami obdržali voličský preukaz, môžu hlasovať mimo svojho trvalého bydliska v ktorejkoľvek z volebných miestností na Slovensku. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného pasu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tomu, kto nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. „za plentou“ volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Pridaj komentár