Dátum: 19. marca 2021 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Podzemný parkovací dom na Kollárovom námestí

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informoval účastníkov konania o začatí stavebného konania vo veci realizácie podzemného parkovacieho domu na Kollárovom námestí. Oznámenie je vyvesené aj na Úradnej tabuli na oficiálnych stránkach Starého Mesta.

„Nakoľko stavebník splnil všetky podmienky kladené územným rozhodnutím a stavebným zákonom, upovedomili sme o začatí stavebného konania účastníkov konania a dotknuté orgány,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Medzi účastníkov konania patrí aj hlavné mesto SR Bratislava, ktoré ako vlastník pozemkov dotýkajúcich sa stavby, uzavrelo so stavebníkom zmluvu o budúcom zriadení vecného bremena. Účastníci konania si môžu uplatniť námietky do 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí stavebného konania.

Pohľad na Kollárovo námestie Foto: SITA/Marko Erd

Na streche podzemnej garáže, ktorá bude v úrovni priľahlého terénu, má byť vytvorený park s oddychovou zónou. Stavebník upustil od výrubového konania a na základe memoranda o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré bolo podpísané 28. mája 2020, sa dohodol na presadení vzrastlých drevín, ktoré sa nachádzajú nad podzemnou stavbou na iné miesto. Súdne konanie, ktoré prebieha v súvislosti s výrubovým konaním, nepozastavuje účinnosť právoplatného územného rozhodnutie, nakoľko súd takéto rozhodnutie nevydal.

Vizualizácia parkingu Kollárovo námestie

„Vytváranie koncentrovaných parkovacích miest zapadá do koncepcie celomestskej parkovacej politiky. Cieľom je zníženie počtu áut na povrchu komunikácií, ktoré sa potom otvoria pre chodcov a iné druhy nemotorovej dopravy. S týmto konceptom úspešne pracujú všetky veľkomestá Európy,“ upresnila Zuzana Aufrichtová.

Pridaj komentár