Dátum: 25. februára 2023 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Najčastejšie dopravné priestupky v Bratislave!

Z 356 prípadov, ktoré v priemere denne riešia Mestskí policajti v Bratislave, sa približne 200 týka dopravy.

Najčastejšie dopravné priestupky:

Najčastejšie dopravné priestupky v Bratislave!
Zastavenie a státie vozidiel v križovatkách nie je zakázané len tak, pre nič za nič. Takto zaparkované vozidlo totiž bráni ostatným vodičom vo výhľade. Nemajú tak častokrát šancu vyhodnotiť, či sprava alebo zľava prichádzajú iné autá. Nepochopiteľnými sú tiež situácie, kedy autom stojacim v križovatke vodič doslova zablokuje celú cestu.
Najčastejšie dopravné priestupky v Bratislave!
Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nieje dovolené dopravnou značkou. Pri množstve z nich sa naozaj policajti čudujú, či ide o ľudskú nevedomosť alebo drzosť. A aj na to policajti a policajtky prihliadajú pri sankcii.
Najčastejšie dopravné priestupky v Bratislave!
Neoprávnené zastavenie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím (ZŤP). Vyvarujte sa takéhoto parkovania. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoliehajú na tieto miesta a kvôli pohodlnosti niektorých ľudí nemusia stihnúť stretnutie u lekára, nemusia vedieť vystúpiť z auta alebo sa dostať tam, kam potrebujú.
Najčastejšie dopravné priestupky v Bratislave!
Medzi tie závažnejšie určite patrí parkovanie v blízkosti priechodov pre chodcov. Takto odstavené vozidlá bránia ostatným vodičom a šoférkam v dobrom výhľade na priechod a samozrejme aj chodcom na cestu.

Mestská polícia pripravila zoznam najčastejších dopravných priestupkov:

 1. vodič nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie (§25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 2. vodič nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené (§25 ods. 1 písm. n) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 3. vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa §52 ods.2 (§25 ods. 1 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 4. vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred nimi (§25 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 5. vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou (§25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 6. nerešpektovanie zákazu zastavenia vyplývajúceho z pokynu dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (§3 ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 7. vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest (§25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 8. vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty (§25 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 9. neoprávnené zastavenie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím (ZŤP) (§137 ods. 2 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 10. Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra a s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste. Pri zastavení alebo státí možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. (§52 ods. 2 a §143k zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)
 11. vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov (§25 ods. 1 písm. k) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke)

Foto: msp.bratislava.sk


Viac na stránke Mestskej polície Bratislava

Pridaj komentár