Dátum: 10. augusta 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Západoslovenská distribučná rozbieha v Pečnianskom lese projekt revitalizácie ochranného pásma

Cieľom je vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) rozbieha pilotný projekt, v rámci ktorého bude v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, miestnym poľovným združením a lesníkmi v oblasti Pečniansky les v Bratislave revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením. Cieľom je vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

Západoslovenská distribučná rozbieha v Pečnianskom lese projekt revitalizácie ochranného pásma
Vedúcí úseku správy zariadení VVN spoločnosti Západoslovenská distribučná Karol Vörös počas orezu stromov a krovitých porastov v rámci údržby ochranných pásiem elektrických vedení cez lesné prieseky na zabezpečenie bezporuchového a spoľahlivého stavu vedenia veľmi vysokého napätia (VVN) na území Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do Chráneného územia (CHÚ). Bratislava, 9. august 2022. Foto: SITA/Jana Birošová

„Prvoradým zameraním našej spoločnosti je spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. Som veľmi rád, že v spolupráci s odborníkmi budeme hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane budeme citlivo vytvárať biokoridory pod vedeniami,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD Tomáš Turek.

Západoslovenská distribučná rozbieha v Pečnianskom lese projekt revitalizácie ochranného pásma
Orez stromov a krovitých porastov počas údržby ochranných pásiem elektrických vedení cez lesné prieseky v rámci zabezpečenia bezporuchového a spoľahlivého stavu vedenia veľmi vysokého napätia (VVN) na území Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do Chráneného územia (CHÚ). Bratislava, 9. august 2022. Foto: SITA/Jana Birošová

Pilot projektu sa realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov. Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky. Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov zaradených medzi druhy európskeho významu.

Pridaj komentár