Dátum: 23. septembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Hlavné mesto sa pripravuje na zber kuchynského odpadu z domácností

Oddeleným zberom sa predpokladá zníženie množstva zmesového odpadu asi o 30 percent.

Bratislava sa pripravuje na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Mestskí poslanci dnes schválili novelu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Nové znenie vstúpi do platnosti 15. októbra. Mesto predložilo návrh novely v súvislosti s vyhláškou ministerstva životného prostredia, ktorá ukladá Bratislave povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň domácností od 1. januára 2023.

Mesto si obstaralo na účely zavedenia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností štúdiu. Jej súčasťou je aj návrh pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v októbri v mestskej časti Bratislava – Lamač. „Oddeleným zberom tohto odpadu sa teoreticky predpokladá zníženie množstva zmesového odpadu asi o 30 percent, čo bude mať vplyv na zníženie počtu zberných nádob, kontajnerov, prípadne interval odvozu, v dôsledku čoho sa zníži výber miestneho poplatku,“ deklaruje magistrát a dodáva, že pokles miestneho poplatku bude pozvoľný, keďže sa bude systém zberu na jednotlivé mestské časti Bratislavy zavádzať postupne v priebehu budúceho roka.

Realizácia pilotného projektu a postupné zavádzanie nakladania s týmto odpadom v jednotlivých mestských častiach budú hradené z výnosu miestneho poplatku z predošlých rokov a z iných zdrojov, napríklad z Environmentálneho fondu, z ktorého hlavné mesto získalo finančné prostriedky na základe výsledkov triedenia za rok 2020 a 2021. Povinnosť zabezpečiť dostupnosť obyvateľom k triedenému zberu je riešená už v súčasnosti zavedením vrecového triedeného zberu v individuálnej bytovej zástavbe. „Systém zberu si bude vyžadovať doriešiť do určeného termínu dostupnosť k triedenému zberu skla, ktorý po zavedení vrecového triedeného zberu ostáva na bývalých zberných hniezdach,“ dodáva mesto.

Ďalšie úpravy novely spočívajú v úprave zavedenia systému zberu stromčekov vyhradením priestoru na osadenie drevených ohrádok, zavedenie zberu jedlých olejov a tukov na stanovištiach kontajnerov, postupným rozšírením zberu na rodinné domy, úpravy terminológie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na zmenu miestneho poplatku.

Pridaj komentár