Site icon Časopis Metropola

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob sa začína v marci

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob sa začína v marci

Odvoz BRO z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob sa začína od pondelka 1. marca. V tlačovej správe o tom informovala Linda Golejová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). „Odvoz BRO z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,“ uviedla Golejová a dodala, že informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO. Odvoz BRO bude tento rok ukončený 30. novembra.

Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy. Viac informácií je možné nájsť na stránke magistrátu alebo mestských častí. „V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej v Bratislave osobne alebo poštou,“ vysvetlila Golejová a dodala, že požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto sa obyvatelia bytových domov majú obrátiť na svojho správcu.

Do nádob BRO patrí odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane BIO rozložiteľných vreciek ani iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená. „Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť,“ upozorňuje OLO. Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

Exit mobile version